תנאי שימוש ופרטיות

 

ברוכים הבאים לאתר Sap.Fixed www.sapfixed.com  (להלן: ה"אתר"). אנחנו, בצוות האתר, יותר משמחים שהחלטתם להשתמש בשירותי הייעוץ, התמיכה, ההדרכה, ההטמעה והפיתוח שלנו.

לפני כל שימוש באתר, אנא קראו באופן יסודי את תנאי השימוש בו ואת פרטיות המשתמש (המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש). תנאי השימוש ופרטיות המשתמש מהווים הסכם מחייב בין החברה לביניכם (להלן - "תנאי השימוש"). תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידכם באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינכם לבין מי ממפעילי האתר. עקב כך, הנכם מתבקשים לקרוא תנאי שימוש אלו ופרטיות המשתמש במלואם. השימוש באתר או בחלק ממנו יהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש. אם אינכם מסכימים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם, אין לבצע כל שימוש בשירותי האתר. 

תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או באמצעות כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה. 


כללי
האמור במבוא ובהקדמה שלפניו וכן בהצהרת הפרטיות שלהלן הנם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
הכתוב לעיל ולהלן חל על כל גולש וגולשת באתר, והשימוש בלשון זכר הנה מטעמי נוחות בלבד.
האתר משמש אתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.
הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי האתר המוצעים מהווה הסכמה מצדך לכל התנאים וההגבלות המפורטים באתר ביחס למוצרים אלו, ככל שיש כאלו. בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:

  • "גולש" או "גולשים" - כל אדם או תאגיד הגולש באתר.

  • "משתמש" או "משתמשים" – כל גולש המזמין את השירותים/המוצרים המוצעים באתר והעומד בדרישות הבאות: כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ו/או קטין (מתחת לגיל 18) או מי שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אשר קיבל אישור האפוטרופוס לשימוש באתר. בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק ע`י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

  • "תוכן" או "תכנים" - כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי, כל קובץ אחר, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

  • "שירות" או "שירותי האתר" – כל אחד משירותי המכירה ו/או הפרסום ו/או העיצוב ו/או הדומים להם הניתנים באתר ו/או באמצעותו ו/או דרכו, ולרבות באמצעות קישור (link)

 

בעלי האתר שומרים על זכותם להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להרחיב את התכנים באתר ו/או את שירותי האתר או חלק מהם בכל עת, לרבות את אופיים, הרשאות גישה אליהם, זמינותם, היקפם, שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לשירותי האתר.

בעלי האתר שומרים על זכותם להגביל פעילויות מסוימות ו/או שירותים מסוימים ו/או גישה אליהם, כולם או מקצתם. בכל מקרה מוצהר ומוסכם בזאת, כי בעלי האתר לא יישאו באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור.

בעלי האתר יהיו רשאים לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש או בחלקם מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ובתנאי שכל שינוי כאמור יופיעו באתר, כפי שמופיעים בו ברגיל תנאי השימוש. מובהר, כי בעלי האתר לא יהיו חייבים ליתן הודעה אישית לכל גולש או מנוי על שינויים כאמור ועל הגולש מוטלת האחריות להתעדכן בתנאי הסכם שימוש זה מעת לעת.

בעלי האתר יהיו רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתם הבלעדי. בעלי האתר יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

זכויות היוצרים וכל זכות קניין רוחני אחרת באתר, לרבות בשם האתר, בסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים, בתוכנות ובתוכנות העזר, המשמשות להפעלתו של האתר, שייכות ל- אתר ו/או לגופים הקשורים עמו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו.

הנכם רשאים לגלוש באתר לשימוש אישי בלבד. לא תשעתקו, תשנו, תשכירו, תחכירו, תשאילו, תמכרו, תפיצו, תשקפו, תמסגרו, תפרסמו מחדש, תורידו, תשדרו או תצרו עבודות נגזרות מתכנים כלשהם המצויים באתר ו/או מתכנים של אחרים, בחלקם או בשלמותם, בשום צורה ואופן או תמסרו לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של בעלי האתר בכתב ומראש.

בעלי האתר מייחסים חשיבות רבה להגנה על קניין רוחני - שלהם ושל אחרים, כמו גם על הזכות לשם טוב ולפרטיות – ומשקיעים מאמצים על מנת שלא לפגוע בזכויות אלו של צדדים שלישיים ולהבהיר חשיבות זו לכל משתמש באתר. יחד עם זאת, אם מסיבה כלשהי אתר זה או השימוש בו פוגעים בזכויות קנייניות כאמור, נבקשכם לידע אותנו על כך באופן מיידי בהתאם לפרטי ההתקשרות הרשומים מטה. החברה מבקשת בזאת מכל משתמש להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, ומודיעה ששמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתריה.

סודיות והסכמה למשלוח דברי פרסומת
הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת רכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ו/או בעת הזמנתם ישמרו במאגרי המידע של האתר.

לידיעתכם!!! הפרטים האישיים שימסרו על ידי המשתמשים באתר, ככל שימסרו, יכולים לשמש את בעלי האתר לצורך משלוח דברי פרסומת מטעמה באמצעות הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצרה. באם אינך מעונין לקבל דברי פרסומת כאמור בכלל או מסוג מסויים אנא הודיענו לכתובת office@sapfixed.com. אם נתת הסכמתך לקבלת הודעות פרסומת כאמור והינך מעוניין לחזור בך מהסכמה זו, הינך מוזמן להודיענו על כך בכתובת הנ"ל ואנו נפעל בהתאם להנחיותיך.

ביצוע הזמנה וקבלת המוצרים/השירותים המוזמנים
עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצגים פרטים אודות המוצר או השרות המוצע למכירה. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש לבצע את מלוא הפעולות אותן דורשת המערכת לביצוע ההזמנה, לרבות בחירת המוצר או השירות, עריכת המוצר לשביעות רצונך, קביעת הכמות המוזמנת ההזמנה ודרך התשלום עבורה. ביצוע ההזמנה תצריך ממך הקלדה של פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי וכיוצ`ב. לתשומת ליבך: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

מודגש, כי אישור סופי של ביצוע ההזמנה יעשה רק אחרי ובכפוף לחיוב כרטיס האשראי. מובהר, כי מועדי המשלוח יחושבו ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי בלבד. עוד מובהר, כי בעת הספקת המוצר, רשאים החברה ו/או מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי במסירה ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר והכל על פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר.

ביטול/שינוי עסקה
ביטול הזמנה יהיה אפשרי רק במידה וההזמנה עדיין לא בוצעה. בקשה לביטול עסקה תעשה באמצעות פנייה בכתב למייל וקבלת אישור בכתב מבעלי האתר כי ההודעה אכן התקבלה.

תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך אישור קבלת המייל ע"י בעלי האתר.

ביטול עסקה בשל פגם
בכל מקרה שיתגלה ויוכח פגם במוצר הנובע מתקלה, בעלי האתר יהיו מוכנים לפצות את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום ובמידה והלקוח אינו מעוניין במוצר זהה ללא תשלום כאמור יהיה זכאי לקבל החזר כספי מלא על עלות המוצר .

מובהר מודגש, כי הפיצוי כאמור לא יעלה בכל מקרה על עלות המוצר המקורי.

 

תנאים לשימוש באתר
השימוש באתר הינו לשימוש עצמי בלבד ולא יעשו באתר ובשירותים המוצעים בו שימוש מסחרי.

על המשתמש בשירותים המוצעים באתר להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לשימוש באתר ולהזמנת המוצרים/השירותים המוצעים בו.

המשתמשים לבדם יהיו אחראים לכל נזק, אשר יגרם להם ו/או למי מטעמם כתוצאה מהסתמכותם על התכנים הניתנים באתר ו/או באמצעותו ו/או כתוצאה מגלישה באתר ו/או משימוש בשירותי האתר ו/או בכל שירות הניתן באמצעותו, והם מצהירים, כי ידוע להם, שהחברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי ו/או אחר, שיגרם לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהסתמכות או משימוש כאמור. הגבלה זו תחול גם אם בעלי האתר ו/או מי מטעמם צפו ו/או יכולים היו לצפות את הנזק מראש.

אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או לשנות ו/או לפרסם ו/או להעביר ו/או לסחור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או להשאיל ו/או למכור ו/או להוריד ו/או להציג ו/או לשדר ו/או ליצור יצירות נגזרות ו/או ליצור קישורים (links) לחלקים כלשהם מהאתר ו/או לתכנים המופיעים בו, כולם או חלקם, בחלקם או בשלמותם, בשום צורה ואופן או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי האתר בכתב ומראש.

אין לשלוח ו/או להתקין ו/או להעלות לאתר ו/או באמצעותו מידע, שהמשתמשים ו/או הגולשים אינם רשאים להעלותו על פי דין ו/או חוזה - כגון מידע פוגע ו/או גנוב ו/או מידע מטעה ו/או מידע שהעברתו אינה עולה בקנה אחד עם תקנת הציבור ו/או מהווה עבירה על החוק, לרבות בשל הפרה ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחרי, דיני פרטיות או דיני איסור לשון הרע.

נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר או השרות כפי שהם מופיעים באתר, לרבות טעות במחיר המוצר או השרות, לא יחייב הדבר את בעלי האתר. במקרים כאמור יהיו בעלי האתר רשאים לבטל את העסקה.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

אבטחה ושמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי מפתח SSL. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיו בעלי האתר אחרים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

הגבלת אחריות
האתר, תכניו והשירותים שבו מוצעים לגולשים כפי שהם (as is), והשימוש בהם נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, בעלי האתר לא יהיו אחראים לפעולת האתר ו/או לתקינותו ו/או לזמינותו ו/או לשלמותו ו/או להתאמתו למערכות המחשב בהן משתמשים הגולשים ו/או לאבטחת מידע שימסר באמצעות האתר ולאתר ו/או להיותו של האתר נקי מכל תוכנת מחשב מזיקה (לרבות וירוסים וסוסים טרויאניים) ו/או לנכונות ו/או לשלמות של כל תוכן שמצוי באתר ו/או לכל עניין אחר הנובע ישירות ו/או בעקיפין משימוש באתר ו/או בתכניו, והכל אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

בעלי האתר שומרים בידם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, למנוע בכל עת שימוש באתר, או בחלק ממנו, על ידי כל גולש עקב שימוש לא ראוי מצדו, לרבות שימוש בלתי חוקי ו/או שימוש המפריע לשימושם של אחרים ו/או פרסום והפצת תוכן פוגע ו/או מעליב ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי חוקי ו/או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלה. בד בבד, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להסיר בכל עת מאתריהם כל תוכן ו/או שירות, ואשר לפי שיקול דעתם הבלעדי הם יחליטו להסירו.

בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר, אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם.

בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לאובדן מידע ו/או לנזקים, אשר יגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של מנוי, ו/או לכל נזק אחר, הנובעים מהשימוש באתר, לרבות בשל הורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות האתר.

בשום מקרה בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי (לרבות אובדן רווח), אשר יגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר המופעל על ידה.

בעלי האתר אינם נושאים בכל אחריות בקשר עם כל מידע, הצהרה, עיצה או דיעה שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הובע על ידי מי מהם. האחריות במקרה כזה תחול על משתמשים אלה בלבד.

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

בעלי האתר לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי המשתמשים באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

שונות
על תנאי השימוש ו/או בכל דבר ועניין הקשורים באתר ו/או הנובעים ממנו יחול הדין הישראלי, וסמכות השיפוט תהיה אך ורק של בית המשפט המוסמך בישראל.

כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחיות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.

תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם בין בעלי האתר לבין הגולש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה, שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של בעלי האתר במימוש זכויותיהם על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או כמניעה.

בעלי האתר יהיו רשאים לשלוח הודעות לגולש או למנוי באחת מהדרכים הבאות:
באמצעות הצגת הודעה בחלון מידע כללי באתר, ולרבות באמצעות חלון מידע שלצורך הצגתו יש להשתמש בקישור.
באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של המנוי כפי שנמסרה על ידו.
הודעה שנשלחה לגולש או למנוי באמצעות דואר אלקטרוני, תחשב כאילו נתקבלה ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נשלחה. הודעה שהוצגה באתר, תחשב כאילו נתקבלה במועד בו תעשה כניסה לאתר או שימוש כלשהו באתר – לפי המוקדם מבין השניים – לאחר הצגת ההודעה.
כל גולש או מנוי רשאי להעביר ל- החברה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:Office@sapfixed.com